KAKOVOST

Podjetje Exoterm – it d.o.o. je eno večjih srednje evropskih podjetij za proizvodnjo, razvoj in prodajo izolacijskih in premaznih ter drugih anorganskih materialov za metalurgijo železnih in neželeznih zlitin.

Zaposleni v družbi se zavedamo, da kakovost že dolgo ni več le tehnična kategorija, mišljena kot skladnost izdelka z zahtevami za ta izdelek, temveč je širši pojem pod katerim v družbi Exoterm-it d.o.o. razumemo tako zadovoljstvo odjemalcev kot tudi zadovoljstvo vseh ostalih vpletenih strani. Zato relativno mlada ekipa zaposlenih, ki s svojim znanjem, inovativnostjo in izkušnjami razvija, izdeluje in trži kakovostne izdelke in storitve in jih tudi nenehno izboljšuje, saj želimo kupcu ponuditi najkvalitetnejše izdelke in storitve. Tudi po prodaji naših izdelkov kupcu, skrbimo za njegovo zadovoljstvo s poprodajno podporo, nenehnim informiranjem in dodatno servisno ponudbo. Z dodano vrednostjo, ki jo s tem ustvarimo, pa zagotavljamo zadovoljstvo lastnikov in zaposlenih.

Da bi zagotovili zahtevan nivo kakovosti, smo se leta 2000 odločili za vpeljavo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000 pri certifikacijski družbi BVCi. Certifikat kakovosti smo prejeli 28. novembra 2001. V novembru 2010 smo prejeli certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2008. Ta certifikat smo z uspešno izvedeno re-certifikacijsko presojo v oktobru 2013 podaljšali do 10.11.2016. V septembru 2016 smo uspešno opravili recertifikacijo po novi izdaji standarda in tako pridobili certifikat ISO 9001:2015 z veljavnostjo do 10.11.2019.

V družbi se zavedamo, da je kakovost izdelkov in storitev odvisna od kakovosti delovanja posameznih procesov in podprocesov, ki se odvijajo v družbi. Zato naš sistem vodenja kakovosti temelji na procesnem pristopu, pri katerem s planiranjem in zagotavljanjem potrebnih virov ter z izvajanjem in nadzorovanjem vsakega procesa in podprocesa posamezno zagotavljamo nemoteno delovanje procesov in podprocesov in s tem posledično uspešno poslovanje in zadovoljevanje potreb naših odjemalcev. Pri vodenju sistema kakovosti uporabljamo tako imenovani Demingov krog PDCA: planiraj (Plan) – izvedi (Do) – preveri (Check) – ukrepaj (Act).

V družbi smo si zadali določene cilje kakovosti, ki smo jih zapisali v politiki kakovosti in gospodarskem načrtu družbe. Izpolnjevanje teh ciljev ter nenehne izboljšave sistema vodenja kakovosti preverjamo vsako leto na dveh notranjih presojah in na vodstvenem pregledu. Lahko se pohvalimo, da je kar 10 sodelavcev izmed 41 zaposlenih v družbi usposobljenih za notranje presojevalce, ki uspešno izvajajo notranje presoje.

Osnovni cilji sistema vodenja kakovosti so:

  • razvoj in proizvodnja izdelkov, ki bodo dosegli in presegli zahteve in pričakovanja naših kupcev tako na področju kakovosti kot tudi ravnanja z okoljem
  • ustvariti dolgoročen partnerski odnos z našimi kupci in dobavitelji, kajti le dobro sodelovanje je ključ za izboljšanje kakovosti na vseh področjih
  • izpolnjevanje zastavljenih ciljev in izpolnjevanje politike kakovosti
  • zagotavljanje motivacijsko naravnanega delovnega okolja in zagotavljanje dobrih odnosov med zaposlenimi ter njihovo nenehno izobraževanje in osebno rast
  • investicijsko vlaganje v objekte in opremo in s tem nenehne izboljšave izdelave izdelkov in delovnega okolja
  • skrb za okolje – zmanjšanje količin nastalih odpadkov, prizadevanja za racionalnejša raba energentov, vgradnja kakovostnih in okolju prijaznih surovin, uporaba opreme, katere vplivi na okolje so v skladu z zahtevami zakonodaje.

POLITIKA KAKOVOSTI ter VARNOSTI in ZDRAVJA PRI DELU

EXOTERM – IT d.o.o. hoče ostati mednarodno prepoznaven in za odjemalce zanesljiv proizvajalec in dobavitelj kakovostnih pomožnih materialov za livarsko in metalurško industrijo na področju Evrope ter ponuditi kvalitetno tehnično pomoč uporabnikom, tako pri uporabi naših proizvodov, kakor tudi pri reševanju livarsko tehnoloških problemov pri odjemalcih s pomočjo računalniške simulacije.

EXOTERM – IT d.o.o. vlaga v razvoj ustvarjalnega in stimulativnega delovnega okolja, nove tehnologije in izobraževanje zaposlenih, s čimer zagotavlja pogoje za nemoteno delovanje in povezovanje vseh procesov, katerih proizvod so visoko kakovostni izdelki in storitve s katerimi zadovoljujemo potrebe in pričakovanja lastnikov, odjemalcev, dobaviteljev in zaposlenih, hkrati pa s pozitivnimi zgledi nenehno izkazuje zavezanost k razvoju in izvajanju sistema vodenja kakovosti, sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ter nenehnemu izboljševanju le-teh.

EXOTERM – IT d.o.o. z neprestanim izpopolnjevanjem obstoječih in razvojem novih proizvodov, v skladu s pričakovanji in z razvojnimi ter kakovostnimi zahtevami naših odjemalcev, krepi konkurenčni položaj družbe.

EXOTERM – IT d.o.o. gradi svojo poslovno strategijo na partnerskih odnosih in sodelovanju s strateškimi dobavitelji in odjemalci hkrati pa jim daje občutek vzajemne koristi, ki bo vodila v stalno obojestransko partnerstvo.

EXOTERM – IT d.o.o. se bo s svojimi vlaganji še naprej razvijal v tehnološko sodobno in napredno ter ekološko ozaveščeno in ljudem prijazno družbo, ob tem pa tudi izpolnjeval vse zakonsko predpisane zahteve in druge zahteve na katere pristajamo.

EXOTERM – IT d.o.o dosega svoje uspehe z optimizacijo stroškov, ustreznim planiranjem in vodenjem delovanja posameznih procesov, nenehnim spremljanjem zastavljenih ciljev, analizo rezultatov dela procesov ter ustreznim ukrepanjem v primeru ugotovljenih neskladnosti.

EXOTERM – IT d.o.o skrbi, da so vsi zaposleni in tudi tisti, ki delajo v našem imenu odgovorni za preprečevanje poškodb in zdravstvenih okvar. Naš cilj je odstraniti ali znižati na najnižjo možno raven vsa prepoznana tveganja. Varnostno zdravstvene zahteve vgrajujemo v vse faze dela. Naša politika je osnova za postavljanje ciljev, s pomočjo katerih nenehno izboljšujemo naš sistem vodenja.

EXOTERM – IT d.o.o si prizadeva promovirati skrb za varnost in zdravje zaposlenih. Podpiramo zdrav način življenja naših sodelavcev. Gradimo na dobrih medsebojnih odnosih, zato spodbujamo posvetovanje in sodelovanje z delavci. Izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečevanje poškodb, zdravstvenih okvar.

EXOTERM – IT se zavezuje k trajnostnemu razvoju in varovanju okolja. Verjamemo, da je vključevanje okoljskih vidikov v naše poslovanje ključno za ohranjanje zdravega planeta za nas in prihodnje generacije. V skladu s tem smo uvedli vrsto ukrepov za preprečevanje onesnaževanja in zmanjšanje porabe virov, kot sta električna energija in voda. Sprejemamo tehnološke inovacije ter izvajamo ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugih škodljivih snovi, s čimer zmanjšujemo naš okoljski odtis. Zavedamo se tudi pomena učinkovitega ravnanja z odpadki. V našem podjetju izvajamo ločevanje odpadkov ter spodbujamo ponovno uporabo in recikliranje. S tem zmanjšujemo količine odpadkov, ki končajo na odlagališčih, ter prispevamo k ohranjanju naravnih virov. Smo zagovorniki krožnega gospodarstva.

TOP