Družbena odgovornost in trajnostni razvoj

Zaposleni

V skupini EXOTERM si prizadevamo ustvariti in vzdrževati varno in spodbudno delovno okolje, ki omogoča strokovni in osebnostni razvoj vsakega posameznika.

Izobraževanje

Ker se zavedamo, da je znanje temelj vsake kulture in vsega napredka, svoje zaposlene spodbujamo k stalnemu izobraževanju znotraj in zunaj podjetja.

Zdravje in varnost

V podjetju posvečamo posebno skrb varnosti in zdravju zaposlenih, zato smo uvedli nekaj novih varnostnih ukrepov za njuno zagotovitev. Poleg tega spodbujamo zaposlene k zdravemu načinu življenja z različnimi športnimi, izobraževalnimi in drugimi dejavnostmi. Podjetje EXOTERM-IT d.o.o. je bilo za svoj sistem varnega in zdravega dela nagrajeno s certifikatom OHSAS 18001.

Kakovostni, varni in okolju prijazni izdelki

Skupina EXOTERM že leta predstavlja sinonim za kakovostne izdelke znotraj področja delovanja. Poleg kakovosti naših izdelkov, skrbimo tudi za dobavo varnih izdelkov. Izdelke z nevarnimi substancami označimo in opremimo z stavki za nevarnost. Nevarne in okolju škodljive snovi skušamo preko razvoja naših izdelkov zreducirati oziroma odstraniti.

Odgovornost do okolja

V Exoterm-it d.o.o. se zavedamo naše odgovornosti do okolja in skupnosti v kateri delujemo. Zato sprejemamo in upoštevamo vse zahteve okoljske zakonodaje, ki vplivajo na našo dejavnost, naše izdelke in naše storitve. Visoka okolijska zavest je eden osnovnih elementov razvoja in kakovosti naših proizvodov in spodbujamo ter zahtevamo odgovorno ravnanje z okoljem na vseh področjih našega delovanja. Vsi v naši družbi si prizadevamo za stalno izboljševanje okoljskih pogojev poslovanja, za gospodarno ravnanje z energijo in surovinami, zmanjševaje emisij ter učinkovito ravnanje z odpadnimi surovinami. Trudimo se ohranjati naravne vire z ponovno uporabo in recikliranjem surovin ter kupovanjem recikliranih surovin oz. izdelkov pri naših dobaviteljih.

Od leta 2013 skrbimo tudi za lastno proizvodnjo električne energije iz naravnih virov – sonce. Postavili smo torej sončno elektrarno z nazivno močjo 650 kW. Leta 2014 smo uvedli tudi plinsko kogeneracijo – soproizvodnja električne energije in ogrevanje prostorov, s katero dosegamo najboljše izkoristke energijske izrabe za ogrevanje prostorov.

Sodelovanje z lokalno skupnostjo

Skupina EXOTERM se zaveda pomena sodelovanja z zunanjim poslovnim okoljem tako z lokalno skupnostjo, kakor tudi širše. Preko različnih donacij in sponzorstev skušamo pomagati različnim organizacijam in društvom pri spodbujanju zdravega načina življenja, razvoju kulture in športa ter spodbujanje nekonvencionalnega izobraževanja in prenosa znanja v prakso.